PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – nustatyti bei informuoti kaip UAB „TRANSRIFUS“, juridinio asmens kodas 160417519, buveinės adresas: Liepų g, 34A, Garliava, Kauno r. (toliau – Įmonė arba Duomenų valdytojas), renka ir tvarko klientų, Įmonės interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis, paaiškinti, kiek laiko asmens duomenys saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 
UAB „TRANSRIFUS“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
    asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
    asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
    asmens duomenys nuolat atnaujinami;
    asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
    asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1.    ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

1.1.    Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan. 
1.2.    Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo Įmonės svetainėje esančią skiltį „Susisiekite su mumis“ arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
1.3.    Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

2.    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1.    Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. 
2.2.    Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

2.2.1.    Vidaus administravimo tikslu.
2.2.2.    Įmonės gaunamų paslaugų, statybinės įrangos nuomos, pardavimo, techninio aptarnavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė; potencialių klientų mokumo vertinimas (kai parduodama su mokėjimo atidėjimu ar išnuomojama ypač didelės vertės statybinė įranga) ir įsiskolinimo valdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: 
    Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
    Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);
    Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
    Asmens tapatybės dokumento Nr.;
    Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo);
    Kita su sutarties sudarymu susijusi informacija.

2.2.3.    Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    Asmens kodas / gimimo data;
    Apmokėjimo istorija;
    Adresas;
    Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

2.2.4.    Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    Vardas (-ai); 
    Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
    Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas (žinutė).

2.2.5.    Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    Vardas (-ai), pavardė (-ės);
    Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

2.2.6.    Įmonės turto, darbuotojų bei Įmonės svečių apsaugos tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
    vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įmonės rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

2.2.7.    Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

3.    ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

3.1.    Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
3.2.    Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. 
3.3.    Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
3.4.    Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. 

4.    ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

4.1.    Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 
4.2.    Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

5.    TINKLAPYJE NAUODJAMŲ SLAPUKŲ LENTELĖ

Cookie pavadinimas Cookie tikslas (kam naudojamas?) Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas cookie?
OCSESSID Sukuria unikalų vartotojo sesijos ID kiekvieną kartą prisijungus prie internetinės svetainės, vartotojo veiksmams svetainėje vykdyti Unikalus ID numeris NE Iki naršyklės lango uždarymo
language Naudojamas pasirinktos svetainės kalbos atpažinimui kalba (“lt-lt”, “en-gb” arba “ru-ru”) NE 1 menuo
agreeCookiePolicy Naudojamas atpažinimui, ar vartotojas paspaudė sutikimo mygtuką slapukų pranešime Skaitinė reikšmė (“1”) NE 1 metai
hidden_managers Naudojamas atpažinimui, ar vartotojas uzdarė vadybininkų langą Skaitinė reikšmė (“1”) NE 1 metai
_fbp Naudojamas Facebook Pixel code, vartotojo atpažinimui Unikalus ID numeris TAIP 2 valandos
_ga Naudojamas Google Analytics, vartotojo atpažinimui. Unikalus ID numeris TAIP 2 metai
_gat Naudojamas Google Analytics, uzklausų dažnumo matavimui Skaitinė reikšmė (“1”) TAIP 1 minutė
_gid Naudojamas Google Analytics, vartotojo atpažinimui. Unikalus ID numeris TAIP 1 diena
_ceg.s Lankytojų veiklai stebėti, siekiant pagerinti tinklapio efektyvumą. Unikalus ID numeris TAIP 3 mėnesiai
_ceg.u Sekti lankytojų elgseną tinklapyje, siekiant pagerinti tinklapio efektyvumą. Unikalus ID numeris TAIP 3 mėnesiai
_ceir, is_returning Sužinoti į puslapį vedančius šaltinius, norint efektyvinti reklamos kanalus. Unikalus ID numeris TAIP 5 metai
_CEFT Leidžia internetinio puslapio savininkui nustatyti, kuri puslapio versija veikia geriau. Skaitinė reikšmė (“1”)  TAIP 1 metai
cer.s Lankytojų veiklai stebėti, siekiant pagerinti tinklapio efektyvumą. Unikalus ID numeris TAIP Iki naršyklės lango uždarymo
cer.v Lankytojų veiklai stebėti, siekiant pagerinti tinklapio efektyvumą. Unikalus ID numeris TAIP Iki 31 dienos (Išsitrina kiekvieną pirmą mėnesio dieną)

6.    DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

6.1.    Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
6.2.     Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis. 
6.3.    Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
6.4.    Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
6.5.    Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas. 
6.6.    Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
6.7.    Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
6.8.    Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
6.9.    Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

7.    DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

7.1.    Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

7.1.1.    teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@transrifus.lt; Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą Įmonės parengtą kreipimosi formą;
7.1.2.    žodžiu, Įmonės telefonais: +370 37 337410 (Kaune) ir +370 631 01002 (Vilniaus padalinyje); 
7.1.3.    raštu, adresu: Liepų g. 34A, Garliava, Kauno r.
7.2.    Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
7.3.    Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

8.    DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ 

8.1.    Duomenų subjektas turi:

8.1.1.    informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
8.1.2.    pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

9.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9.1.    Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. 
9.2.    Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.transrifus.lt
9.3.    Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.transrifus.lt 

Susisiekite su mumis